Skip to content

נחלות במושבים

החל מיום 17.6.19 יחל נוהל עבודה חדש ברמ”י שאמור ויסדיר את הטיפול בחריגות בניה ושימושים חורגים, יאפשר הסדרה של שימושים, וקובע תשלום דמי שימוש ע”פ תעריפים קבועים מראש.

הנוהל החדש שיחול על החוכרים, בעלי הנחלות וגם האגודות החקלאיות בעצמן:

יאפשר להסדיר בהסכמה עוד טרם פתיחת הליך משפטי ולעיתים גם במהלכו (תלוי במייצג)

בין יתר החידושים קובע הנוהל תקופת התיישנות בכל הקשור לגביית דמי שימוש  (עבור שבע שנים אחורה – בלבד), כמובן זאת מיום קבלת מכתב ההתראה או שבע שנים אחורה מיום כניסת הנוהל לתוקף, קרי מיום 17.6.19, המאוחר מבניהם.

עוד מאפשר הנוהל החדש פריסת תשלומי דמי השימוש, בהתאם לנוהל גביית חובות.

בשורה זו אמורה לתת מענה לכל אותם בעלי הנחלות, החקלאים והאגודות שבמסגרת נהלי רמ”י ואופן עבודתה עורכים ביקורים ע”פ “הזמנה”, לרוב בעקבות דיווח אנונימי שהתקבל ע”י השכן, ובמסגרתם מגלה פקח הרשות הפרה / חריגה / בית קטן נוסף או מחסן ומיד רץ למלא דו”ח פיקוח במסגרתו דואג לפרט  את נתוני ההפרה  – מהותה, היקף הבינוי, מיקום, חריגת הבניה, ועוד. כן אותו דו”ח שמועבר הלאה לפקידי הממשל והופך ברבות הימים לכתב אישום “מעיק”.

הנוהל החדש מאפשר לבעל הנחלה ו/או לאגודה במסגרת הליך “הסדרה בהסכמה” לשלם ‘חיוב כספי מופחת’ ולהימנע מהליכי משפט, כמפורט דלהלן:

הנוהל קובע תשלום מופחת עבור הסדרה בהסכמה כלהלן:

מרכז הארץ – 5%

עדיפות לאומית ב’ – 3%

עדיפות לאומית א’ – 2%

קו עימות – 1%

נקודה חשובה הקיימת בנוהל – במידה וההפרה הוסרה ותקופת השימוש בפועל קצרה מ- 6 חודשים – לא ייגבו דמי שימוש.

 בהתאם להחלטות (הנהלה 3899, 3967, 1243) חריגות בניה עד 160 מ”ר בבית ראשון ושני בנחלה נקבע כי בגין חריגות בניה עד 160 מ”ר בבית הראשון, לא יחויב בעל הנחלה בתשלום דמי שימוש ובגין חריגות בניה בבית השני עד 160 מ”ר יחויב עבור שנה אחת בלבד.

כאשר במקרה של חריגות מעבר ל- 160 מ”ר בשתי היחידות יחויבו עד 7 שנים בהתאמה להיקף החריגה.

כל חריגה מעבר ל- 160 מ”ר תחייב את החוכר בדמי שימוש בהתאם להליך ההסדרה שיבחר.

“מסלול הסדרה בהסכמה” – הפרות בשטח המשבצת:

במקרה שבו ההפרות מבוצעות בשטח המשבצת (חריגות בניה, שימושים חורגים בניגוד להיתר, השכרות וכו’), נוהל העבודה מציע מתווה הסדרה בהסכמה.

ובתנאי שהפסקת שימוש תבוצע בתוך 6 חודשים בגין שימושים שלא ניתנים להסדרה.

הגשת כל מסמכי החובה והבקשות להסדרה בגין שימושים הניתנים להסדרה בתוך 6 חודשים ממועד החתימה על המתווה.

במתווה יפורטו כל השימושים, אלו הניתנים להסדרה ואלו שיוסרו או יושבו למצב ההיתרים.

דמי השימוש ישולמו בתוך 90 יום ממועד החתימה על המתווה כאשר וכאמור ניתן לפרוס את התשלום בהתאם לנוהל גביית חובות.

ערבות בנקאית להסדרה – תופקד ערבות בנקאית בגובה 10% מערך הקרקע לפי שומה או עפ”י אומדן לשימושים ללא הנחת אזור ללא רווח יזמי. הערבות בתוקף לשנתיים שתחולט במקרה שבו האגודה לא תעמוד במתווה.

שימוש בקרקע חקלאית למטרות חקלאיות – הנוהל קובע דמי שימוש לדונם בהתאם לסוג השימוש הלא מורשה בקרקע חקלאית לפי טבלה.

“הסדרה בהנחה” – דמי שימוש בגין מבני פל”ח:

בגין שימוש לפל”ח בלבד ולא למגורים ניתן להסדיר מבנים במסלול הנחה עד 13.1.2021.

המסלול חל על בעלי נחלה בגיל פנסיה בלבד, ולמרבה הצער אינו חל על יורשים, גם לא כאלה בגיל פנסיה.
גובה דמי השימוש במסלול הנחה לפנסיונרים:

עבור חובות שנוצרו עד 13.1.19 – ישולם 6% מערך הקרקע עבור 4 שנים רטרואקטיבית בלבד.

עבור חובות שנוצרו החל מ- 13.1.19 ועד למועד ההסדרה בפועל – 6% מערך הקרקע.

במסגרת החלטותיה של רשות מקרקעי ישראל, שהתקבלו לאחר מתן פסק הדין בבג”ץ הקרקעות, לעדכון לוח 2 וניתנה אפשרות לבעלי הקרקעות לבנות יחידה שלישית בתוך חלקת המגורים.

רבים עושים בלבול בין ההיבט התכנוני לבין החלק הקנייני שמתייחס לרמ”י. ההיבט התיכנוני בלעדית קשור למוסדות התכנון. חשוב לקבל יעוץ מגורם אמין כדי להבין את ההביטים השונים.

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה (979 שעודכנה לאחרונה להחלטה 1399) המאפשרת היוון זכויות מגורים בנחלה, כולל בניית זכויות בניה מעבר לקיים היום ובתנאי שבעלי הזכויות ישלמו 33% מהערך השמאי אם הם רוצים להוון את זכויות המגורים הקיימות והעתידיות. 

החלטה זו היא שיפור משמעותי שמטרתו לטפל במצב הקיים ובצמיחת האוכלוסייה במגזר המושבים, שנאלץ להתמודד עם המחסור בדיור ולהגביל את בנייתן של עתודות קרקע המיועדות למגורים.

כיום, לאור ההחלטה החדשה יאופשר לבנות את הבית השלישי בחלקת המגורים מבלי צורך להוכיח קיומו של רצף בינדורי. בעבר עקב החלטה אשר נידונה בבג”ץ הקרקעות ניתנה האפשרות לבניית הבית השלישי בנחלה רק למי שיכול להוכיח כי מתקיים רצף בינדורי, קרי קיומם של שלושה דורות בנחלה (סבא, בן ונכד)  .הקושי להוכיח, כי יש שלושה דורות המתגוררים באותה נחלה וכל אחד מהם מוגדר כתא משפחתי נפרד, הקשתה על רבים לבנות יחידת מגורים שלישית.

במשך זמן רב היה חשש שלמרות החלטתו של רמי, ההחלטה לא הייתה אפשרית משום שהיתה מגבלה על מספר יחידות הדיור שניתן לבנות בכל מושב על פי תוכניות מתאר ארציות. בחודש נובמבר 2015, להמליץ ​​למועצה הארצית לתכנון ולבנייה על תיקון תמ”א 35 אשר יאפשר הקמתו של בניין מגורים שלישי באחוזה, ללא צורך בהכנת תכנית מקיפה להסדר, יחידת הדיור נספרת במספר היחידות המאושרות כיום בכל מושב.