Skip to content

מקרקעין ונדל”ן

המגמה של גידול ההתיישבות העירונית במדינת ישראל תרמה להתפתחות עצומה בעולם הנדל”ן. תהליך צמיחת הגוש העירוני הביא לגידול בענף הבנייה ולריבוי עסקאות מקרקעין במדינת ישראל. באופן טבעי, חלה עלייה במספר הבקשות להיתר המוגשות לרשויות, אשר נאלצות להתמודד באופן קבוע עם תופעת גידול האוכלוסייה בתחומם העירוני. הרשויות ניצבות בפני אתגר תמידי בדבר חיזוק מעמדה של העיר כלפי תושביה, באופן של מקסום מאפייניה החיוביים של העיר, יצירת פתרונות דיור, פיתוח, הקמת מרכזי תעסוקה וכיו”ב מחד, לצד צמצום במאפייניה השליליים של העיר תוך מזעור תופעות של צפיפות, זיהום אוויר, צריכת משאבים וכיו”ב, מאידך. הרשויות המקומיות זיהו את הצורך בקביעת הסדרי תכנון ובהתוויית מדיניות עירונית בתחומן אשר הביא ליוזמה של קידום תב”עות ו/או תוכניות רובעים אשר שינו את פני המפה העירונית. לצד השינויים במרקם העירוני חלו עדכונים בדיני התכנון לרבות פרסום תוכניות מתאר ארציות בעלות חשיבות לאומית אשר הרחיבו את הפריסה הנדל”נית באמצעות הענקת תמריצי תכנון והקלות מס.

משרד עורכי הדין שי עובד הינו בעל ניסיון רב בייצוג ומתן יעוץ משפטי ליחידים, חברות, יזמים וקבלנים, במגוון עסקאות מקרקעין.

המשרד מעניק ליווי משפטי ללקוחותיו בפרויקטים למגורים, נדל”ן מניב, בעסקאות מכר דירות (קבלן ויד שנייה), בעסקאות קומבינציה ותמורות, לרבות ניהול מכרזים, ייעוץ, יישום עסקאות מקרקעין מורכבות ופרויקטים רחבי היקף. הליווי המשפטי המוענק ללקוחות המשרד חולש על כל שלבי העסקה: • ביצוע בדיקות משפטיות ותכנוניות • ניהול המו”מ החוזי • התקשרות עם המקומיות מתכננים וגופי הביצוע השונים • ליווי בהליכי השומה מול רשויות המיסים • הסדרת ההליך הרישומי בפנקסי הרישום • ליווי יזמים מול גופים פיננסיים המהווים מקור השלמת הון